woensdag 25 november 2015

Het Bedrog van Rome : een boekbespreking

Dit prettig leesbare boekje is een aanrader voor iedere serieuze katholiek en vooral omdat je na het lezen ervan je afvraagt waarom je überhaupt nog een katholiek zou willen zijn. Na bijna twee eeuwen van bedrog, intriges, geweld en machtsmisbruik is het instituut Room-katholieke Kerk weliswaar nog steeds een machtsfactor van belang maar haar geloofwaardigheid volledig verloren.
De bijbel is een gekunsteld boekwerk waarin bronnen lukraak zijn gebruikt en informatie is gemanipuleerd in dienst van het instituut Kerk en niet uit religieuze of spirituele motieven.
Per decreet zijn op verschillende kerkelijke concilies een aantal (heilige) stellingen vastgesteld zoals de drie-eenheid van vader , zoon en heilige geest en de rol van moeder Maria. Vele kerkelijke dogma’s zijn bedacht en opgelegd zoals de onschendbaarheid van de paus en de Paus als afgezant van God.

Erich von Däniken heeft ook een boek geschreven waarin hij de wordingsgeschiedenis van met name het nieuwe testament uit de doeken heeft gedaan.
Slechts een deel van de vele Bijbelboeken zijn in het nieuwe testament terecht gekomen. De kerkvaders hebben daarbij hun keuzes gemaakt en dit gepresenteerd als de katholieke waarheid. Pas na de ontdekking van de Dode Zee rollen uit Nag Hammadi (1945) en de Qumran perkamentrollen hebben we originele en  nog onbekende Bijbelboeken zoals de evangeliën van Thomas, Maria Magdalena en Filippus tot onze beschikking. Deze worden apocriefen genoemd door theologen. Onafhankelijke taal- en godsdienstwetenschappers zoals o.a de Nederlanders prof. Gilles Quispel en Jacob Slavenburg hebben hier studie van gemaakt. Hier komt een hele andere Jezus, Maria en Maria Magdalena uit naar voren, die behoorden tot de cultuurgemeenschap van Essenen en een duidelijke gnostische leer uitdragen.
Gnosis betekent “kennis van binnenuit”, van het hart. Het is het diepere weten waarin de wedergeboorte heel belangrijk is en waarin ieder mens uit het Licht is voortgekomen om daar ook weer naar terug te keren. We zijn verbonden met de goddelijke kern . Alles is een en verbonden met elkaar. Het goddelijke is in alles en ieder mens aanwezig. Iedereen is een vonk van het grote geheel. Dus geen God “buiten ons”,  die bestraffend en wraakzuchtig is.  
In tegenspraak met het hoogste gebod in de katholieke kerk van de naastenliefde zijn de historische daden van diezelfde kerk. Gruwelijk zijn de vervolgingen en uitroeiing geweest van de Katharen, de Tempelridders, maar ook de heksenvervolgingen en de latere jaren van kerkelijke inquisitie. Alleen al om al deze redenen zou je als fatsoenlijke gelovige  een diepe afkeer moeten hebben van het instituut katholieke kerk. Maurits Prins geeft een uitgebreide beschrijving van allerlei Pausen uit een ver verleden. Slechts weinigen zou je integer en rechtvaardig kunnen noemen. De meesten waren  uit op macht en streefden naar zelfverrijking.
Interessant in het boekje is ook de stellingname van de auteur dat Maria Magdalena en Jezus hebben kunnen vluchten uit het oude Palestina en uiteindelijk in Frankrijk (Vienne ten noorden van Marseille) terecht zijn gekomen.  Daar hebben ze nog jaren geleefd samen met hun kinderen( Jezus II-Justus , Sarah-Tamar) begeleid door Jakobus (broer van Jezus) , Simon de Zeloot, Philippus, Thomas, Taddeus en Sarah-Salomé (de zuster van Jezus). Dit verhaal kennen we in zekere zin ook door het boek van Dan Brown, “ de Da Vinci Code”.

Laatste avondmaal van L.da Vinci. ( Foto: www.milaan-nu.nl)

 Op het beroemde schilderij van het laatste avondmaal zien we Jezus en zijn apostelen maar ook aan de rechterzijde van Jezus een vrouwachtige figuur. Dan zou Maria Magdalena zijn geweest die de grootste vertrouweling van Jezus was en ook de leringen van Jezus het beste kon uitleggen en doorgeven  

Van de auteur Maurits Prins krijgen we geen levensbeschrijving op de achterflap. In het boek vertelt hij zelf wel iets over zijn leven en hoe hij ook opgeleid werd tot priester maar voor de wijding weer koos voor een burgerbestaan. In zijn werkzame leven was hij paranormaal genezer en heeft zelf ook meermaals regressietherapie ondergaan, waarbij hij ontdekte in meerdere vorige levens zelf nauw betrokken te zijn geweest bij de misdaden van de katholieke kerk. Hij deed zelfs mee als inquisiteur. Daarom moest dit boek geschreven worden als een soort van rehabilitatie. Boeiend hoe persoonlijke en historische gebeurtenissen met elkaar verweven zijn . Dat maakt het boek extra geloofwaardig.

Geen opmerkingen: